Prototyp för Kronofogden

Jag som skriver heter Lina Gauffin och har tillsammans med Peter jobbat med projektets förslag till ny webbplats för Kronofogden. Tänkte berätta lite om bakgrunden till några designbeslut som fick stor inverkan på det färdiga förslaget.

Till att börja med är det bra att tänka på att prototypen tagits fram för att visa hur vi vill att interaktionen ska fungera, dvs. hur man som användare kan klicka sig runt och ta del av innehåll och funktionalitet på webbplatsen. Prototypen ska ses som en skiss och för att få en känsla för hur en färdig webbplats skulle kunna se ut, får man försöka ”klä” prototypskissen med den grafiska formen som tagits fram parallellt, se länk.

Prototypen är en s.k. t-prototyp. Med det menas att vissa delar är detaljerade för att visa viktiga principer. Andra delar som vilar på samma principer är inte alltid detaljerade.

En målgruppsanpassad webbplats
I förslaget till ny webbplats har vi valt att presentera innehållet i en flikstruktur. Tanken med flikarna är att skapa tydliga avdelningar för olika målgrupper. I målgruppsindelningen har vi utgått från våra typanvändare (personas), se länk.

Ska betala och Få betalt
Informationen som handlar om skulder och förpliktelser har delats in i två avdelningar – Ska betala och Få betalt. Ämnesområden, som t.ex. vräkning, finns beskrivet i två versioner: under Ska betala presenteras information för de som riskerar att bli vräkta och under Få betalt beskrivs hur man går till väga för att få någon vräkt. Syftet med indelningen är alltså att användare ska få stöd för att söka relevant information utifrån den situation de befinner sig i.

Auktionstroget
I Under fliken Auktionstorget presenteras de objekt som Kronofogden säljer på exekutiv auktion. Projektet har fått många synpunkter om Auktionstorget. Tjänsten är välbesökt och många efterfrågar en starkare sökfunktionalitet och mer detaljerade beskrivningar av objekten. För att möta dessa behov innehåller prototypen en mer flexibel söktjänst och ett exempel på hur en fastighet skulle kunna annonseras på ett tydligare sätt.

Om Kronofogden
Under fliken Om Kronofogden samlas information om myndigheten. Tester med användare visade att det på dagens webbplats är svårt att hitta rätt adress eller telefonnummer när man vill kontakta myndigheten. Vi har i förslaget strävat efter att göra det lättare att hitta rätt. Vi har också velat förenkla proceduren att via webbplatsen ställa frågor eller skicka in uppgifter.

Målgruppsanpassningen ställer också krav på att arbeta fram ett språk som är lätt att ta till sig men samtidigt ger användarna exakta beskrivningar av processer som ibland framstår som krångliga. Det är en stor utmaning när Kronofogdens verksamhet innehåller många begrepp som är svåra att begripa för den stora allmänheten. Vi rekommenderar att man i detta arbete på ett medvetet sätt använder illustrationer och förenklade processbilder för att konkretisera vad som händer med en skuld, t.ex. när i förloppet betalningsanmärkningen kommer, hur man kan förhindra att få fler skulder mm.

Eftersom webbplasten riktar sig till allmänheten bör man säkerställa att även användare med olika typer av funktionsnedsättningar kan ta till sig informationen. Tillgängligheten bör hålla en hög nivå.

Förberett för e-tjänster
På en webbplats med utbyggda e-tjänster kan användaren själv, efter en inloggning, lämna elektroniska ansökningar, kompletterande uppgifter och se status på sina ärenden. Förslaget visar hur framtida e-tjänster skulle kunna användas på webbplatsen. Utifrån vad som har fungerat bra i våra tester med användare, rekommenderar vi att man först låter användaren välja vad hon ska göra (se t.ex. ansöka om betalningsföreläggande i prototypen) och först därefter får de olika alternativen för hur man kan göra ansökan presenterade för sig.

Filtreringsmöjlighet i sökfunktioner
Prototypen innehåller olika möjligheter för användaren att på egen hand söka bland materialet på webbplatsen. Vid sidan om den globala sökfunktionen finns möjlighet att söka bland Vanliga frågor, Tjänster och blanketter, Nyheter och pressmeddelanden och bland försäljningsobjekt på Auktionstorget.

Vi ser ett behov av en förbättrad sökfunktionalitet i jämförelse med den som finns på dagens webbplats. Användare har i tester och intervjuer ställt krav på mer relevanta träfflistor och mer informativ presentation av träffarna. För att komplettera en ny sökfunktion föreslår vi också att man inför en filtreringsmöjlighet i sökningen. Syftet med filtreringen är att redan från början kunna presentera en mer relevant träfflista. En filtrering som användaren själv kan ställa in underlättar också förståelsen för hur sökningen kan styras och avgränsas.

/Lina Gauffin

Annonser


%d bloggare gillar detta: